Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN FLAIR TALEN 1 januari 2009 

Artikel 1 – Algemeen 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Flair Talen en de opdrachtgever tot:

  1. het geven van taaltrainingen/cursussen;
  2. het uitvoeren van vertaalwerkzaamheden;
  3. het vervaardigen van les- en tekstmateriaal;
  4. overige ten behoeve van de opdrachtgever door Flair Talen te verrichten werkzaamheden.

1.2 De toepasselijkheid van voorwaarden van de wederpartij of opdrachtgever (hierna: de opdrachtgever) van Flair Talen wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Onder ’taaltraining’ en ‘les’ wordt in het navolgende eveneens begrepen de opdracht tot het geven van training en cursus door Flair Talen in meest brede zin van het woord.

1.4 Onder ‘vertaalwerkzaamheden’ wordt in het navolgende eveneens begrepen de opdracht tot het uitvoeren van vertaalwerkzaamheden door Flair Talen in meest brede zin van het woord.

Artikel 2 – Offertes, totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Flair Talen zijn vrijblijvend.

2.2 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van Flair Talen of – indien geen offerte is uitgebracht – door schriftelijke bevestiging van Flair Talen van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht.

2.3 Flair Talen mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan Flair Talen heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan Flair Talen zijn verstrekt.

Artikel 3 – Wijziging/intrekking van opdrachten 

3.1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is Flair Talen gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.

3.2 Indien een opdracht door de opdrachtgever om wat voor reden dan ook wordt ingetrokken, is hij betaling van het volledige overeengekomen bedrag met betrekking tot de opdracht verschuldigd.

3.3 Lesafspraken kunnen tot 48 uur voor aanvang van de les kosteloos worden geannuleerd of gewijzigd, met een maximum van twee keer per afgesproken traject. Indien Flair Talen evenwel voor de uitvoering van de opdracht meer dan 3 uur tijd heeft gereserveerd en deze tijd niet meer elders kan worden benut, is de opdrachtgever, los van zijn overige betalingsverplichtingen, gehouden tot vergoeding van 50% van het honorarium. Wijzigingen of annuleringen binnen 48 uur voor aanvang van de betreffende les hebben tot gevolg dat de betreffende les volledig in rekening wordt gebracht.

3.4 De lessen dienen binnen de in de offerte genoemde termijn gegeven te worden. Indien het overeengekomen aantal lessen niet binnen de in de offerte genoemde termijn gegeven kan worden en de reden hiervoor niet door toedoen van Flair Talen is ontstaan, is de opdrachtgever gehouden om de niet-gegeven lessen volledig te vergoeden.

Artikel 4 – Uitvoering van opdrachten, geheimhouding

4.1 Flair Talen is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.

4.2 Flair Talen zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. Flair Talen zal zijn medewerkers tot geheimhouding verplichten. Flair Talen is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door zijn medewerkers indien Flair Talen aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

4.3 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft Flair Talen het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. Flair Talen zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.

Artikel 5 – Honorarium en betaling

5.1 Het honorarium is gebaseerd op het in de offerte vermelde uur- of woordtarief.

5.2 Alle bedragen worden vermeld exclusief BTW.

5.3 Declaraties dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Het is de opdrachtgever niet toegestaan op de declaratie enige bedragen in mindering te brengen dan wel te verrekenen. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.

5.4 Ingeval van buitengerechtelijke incassokosten geldt een incassotarief van 15% over de eerste € 2.500,- van de hoofdsom met rente en een tarief van 10% over het meerdere, met een minimum van € 75,-.

Artikel 6 – Reclames en geschillen 

6.1 De opdrachtgever dient klachten over de uitvoering van de opdracht zo spoedig mogelijk aan Flair Talen kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan Flair Talen te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid: vrijwaring 

7.1 Flair Talen is uitsluitend aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan Flair Talen toerekenbare tekortkoming. Flair Talen is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht.

7.2 Flair Talen is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Flair Talen is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen.

Artikel 8 – Ontbinding 

8.1 Flair Talen is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Flair Talen kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.

8.2 Indien Flair Talen door omstandigheden die niet voor zijn rekening komen niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft Flair Talen zonder enige verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval doch niet uitsluitend brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, of andere omstandigheden waarop Flair Talen geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 9 – Auteursrechten

9.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen behoudt Flair Talen het auteursrecht op de door Flair Talen vervaardigde, geredigeerde of anderszins in het kader van de opdracht gebruikte teksten.

9.2 De opdrachtgever vrijwaart Flair Talen tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendomsrechten, octrooirechten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 10 – Toepasselijk recht

10.1 Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en Flair Talen is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.